Босна и Херцеговина
Канц. за разматрање жалби
 
BOS HRV СРП ENG
ПОЧЕТНА О НАМА НОВОСТИ ЛЕГИСЛАТИВА ЛИНКОВИ КОНТАКТ
 
КОНСУЛТАЦИЈЕ С ЈАВНОШЋУ
НАБАВКЕ
ИЗВЈЕШТАЈИ
ОБАВЈЕШТЕНЈА-СТАРИ ЗЈН
О нама
 
ЧЛАНОВИ КРЖ
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 
15.10.2007.::
Основни подаци
Ured za razmatranje žalbi /u daljem tekstu: URŽ/ osnovan je Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10, 87/13 i 47/14), kao samostalna, upravna organizacija sa statusom pravnog lica, čije sjedište je u Sarajevu.
 
Sa danom 27.11.2014. godine, počeo je da se primjenjuje „novi“ Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH”, broj: broj: 39/14), kojim je utvrđeno:
 
(1) URŽ je samostalna, nezavisna institucija sa statusom pravnog lica, sa sjedištem u Sarajevu. URŽ ima pečat u skladu sa Zakonom o pečatu institucija BiH.
 
(2) URŽ ima sedam članova, od čega po dva iz reda naroda u BiH, jedan iz reda ostalih, pri čemu su dva člana iz reda naroda u BiH iz Republike Srpske, četiri iz reda naroda iz Federacije Bosne i Hercegovine, a jedan iz reda ostalih alternativno se bira iz jednog ili drugog entiteta.
 
(3) Tri člana URŽ-a, između kojih se bira predsjedavajući, moraju imati univerzitetsko obrazovanje pravnog smjera i položen pravosudni ispit. Ostala tri člana URŽ-a su stručnjaci s visokom stručnom spremom u oblasti izvođenja radova, javnih nabavki, transporta ili strateškog poslovnog upravljanja.
 
(4) URŽ će imati dvije filijale, sa sjedištima u Banjoj ,Luci i Mostaru. Filijale neće imati status pravnih lica. Filijale će imati pečate identične pečatu URŽ-a, koji će kao jedinu dopuštenu razliku sadržavati naziv i lokaciju filijale.
 
(5) Filijale u Banjoj Luci i Mostaru imaju po pet članova, od kojih su tri člana priznati stručnjaci upravnog prava i/ili upravnog postupka, a dva člana su stručnjaci u oblasti izvođenja radova, javnih nabavki, transporta i strateškog poslovnog upravljanja i biraju se putem javnog oglasa.
 
(6) URŽ sa sjedištem u Sarajevu nadležan je za donošenje odluka po žalbama za vrijednosti nabavke u iznosu većem od 800.000,00 KM, kao i za sve nabavke institucija Bosne i Hercegovine i institucija Brčko Distrikta BiH , i drugih ugovornih organa Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta BiH.
 
(7) Filijale URŽ-a u Banjoj Luci i Mostaru nadležne su za donošenje odluka po žalbama za vrijednosti nabavke do 800.000,00 KM. Nadležnost filijale određuje se prema entitetskom sjedištu ugovornog organa.
 
(8) URŽ rješava po žalbama u postupcima javne nabavke.
 
(9) Članovi URŽ-a su u izvršavanju svoje funkcije nezavisni, jednaki i vezani isključivo za Ustav BiH i zakone u Bosni i Hercegovini.
 
(10) Članove URŽ-a imenuje Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: PSBiH). PSBiH donosi odluku o pokretanju i provođenju procedure izbora i imenovanja, imenovanju ad hoc komisije za izbor i imenovanje članova URŽ-a. Ad hoc komisija sačinjava listu uspješnijih kandidata i dostavlja je PSBiH koja imenuje na dužnost i razrješava dužnosti članove URŽ-a.
 
(11) Mandat članova URŽ-a je pet godina, s mogućnošću jednog ponovnog imenovanja. U slučaju prijevremenog razrješenja jednog od članova URŽ-a, novi član URŽ-a imenuje se za ostatak mandata.
 
(12) Ako PSBiH ne imenuje blagovremeno članove URŽ-a, članovima URŽ-a produžava se mandat do imenovanja novih članova, ne duže od osam mjeseci.
 
(13) Funkcija članova URŽ-a nespojiva je s bilo kojom drugom posrednom ili neposrednom, talnom ili povremenom dužnosti, sa izuzetkom akademskih, naučnih ili publicističkih aktivnosti.
 
(14) PSBiH može člana URŽ-a prijevremeno razriješiti dužnosti samo u slučajevima ako član URŽ-a:
 
a) podnese ostavku PSBiH;
b) je pravosnažno osuđen za krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci;
c) trajno izgubi radnu sposobnost za obavljanje svoje funkcije.
 
(15) URŽ ima pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, koji se usvaja na općoj sjednici URŽ-a i za koji glasa natpolovična većina svih članova URŽ-a.
 
(16) URŽ ima poslovnik o radu URŽ-a, koji usvaja na općoj sjednici URŽ-a i za koji glasa natpolovična većina svih članova URŽ-a.
 
(17) Članovi URŽ-a i svi zaposleni u URŽ-u dužni su u svom radu čuvati tajnost podataka u skladu sa zakonom.
 
(18) URŽ podnosi PSBiH godišnji izvještaj o radu, nakon što ga usvoji natpolovična većina svih članova URŽ-a.
 
Osnovna nadležnost URŽ-a je da, kao drugostepeni organ, osigura provođenje odredbi navedenog Zakona, a koje odredbe se odnose na postupak po pravnim lijekovimau postupku javne nabavke. U cilju obavljanja poslova i zadataka zakonodavac je ovom organu dao sljedeća ovlaštenja u postupku pravne zaštite:
 
Osnovna nadležnost URŽ-a je da, kao drugostepeni organ, osigura provođenje odredbi navedenog Zakona.
 
(1) U cilju obavljanja poslova i zadataka zakonodavac je ovom organu dao sljedeća ovlaštenja u postupku pravne zaštite:
 
a) obustaviti postupak po žalbi zbog odustajanja od žalbe.
b) odbaciti žalbu zaključkom zbog nenadležnosti, nedopuštenosti, neurednosti, neblagovremenosti i zbog toga što je izjavljena od lica koje nema aktivnu legitimaciju.
c) odbiti žalbu zbog neosnovanosti,
d) poništiti odluku, postupak ili radnju u dijelu u kojem je povrijeđen zakon ili podzakonski akti.
e) odlučiti o zahtjevu ugovornog organa za nastavak u postupku javne nabavke,
f) poništiti ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum u okolnostima iz stava (2) ovog člana.
 
(2) URŽ će poništiti ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum ako je ugovorni organ:
 
a) primjenio pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja ili je postupak dodjele ugovora o nabavci usluga iz Aneksa II.dio B u suprotnosti s odredbama ovog zakona,
b) propustio objaviti obavještenje po nabavci na portalu javnih nabavki ako se to zahtjeva ovim zakonom.
c) zaključio ugovor ili okvirni sporazum u suprotnosti sčlanom 98. Ovog zakona ak to sprečava URŽ da razmotri žalbu prije zaključenja ugovora ili okvirnog sporazuma;
d) zaključio ugovor ili okvirni sporazum bez primjene postupka javne nabavke, osim u slučajevima kada to ovaj zakon dopušta.
 
(3) Ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum neće biti predmet poništenja, ako je, u slučajevima iz stava (2) tač. a), b) i d) ovog člana, ugovorni organ imao opravdane razloge da smatrada postupa u skladu s ovim zakonom, ako je objavio dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti i ugovor ili okvirni sporazum nije zaključen prije isteka perioda od 15 dana nakon objavetog obavještenja.
 
(4) U opravdanim slučajevima navedenim u stavu (5) ovog člana, URŽ može ostaviti na snazi ugovor ili okvirni sporazum koji je predmet poništenja, u obimu u kojem je ugovor ili okvirni sporazum već izvršen. U tom slučaju URŽ će ugovornom organu odrediti novčanu kaznu u iznosu naznačenom u stavu (8) ovog člana.
 
(5) URŽ neće poništiti ugovor ili okvirni sporazum ako, nakon što je razmotrio sve relevantne okolnosti, utvrdi da prevladavajući razlozi u vezi s općim interesom zahtijevaju da ugovor treba ostati na snazi.
 
(6) Opći interes u smislu stava (5) ovog člana ne odnosi se na ekonomski interes u direktnoj vezi sugovorom ili okvirnim sporazumom, što obuhvata posebno troškove koji mogu nastati zbog zakašnjenja u izvršenju ugovora ili okvirnog sporazuma, troškove koji proizilaze iz provođenjanovog postupka javne nabavke, troškove koji mogu nastati zbog promjene privrednog subjekta koji izvršava ugovor ili okvirnisporazum i troškove pravnih obaveza koje su rezultat poništenja ugovora ili okvirnog sporazuma. Ekonomski interes da ugovor ostane na snazi može se smatrati važnim općim interesom samo kada bi poništenje ugovora ili okvirnog sporazuma dovelo do nesrazmjernih posljedica.
 
(7) Poništenje ugovora ili okvirnog sporazuma ima učinak od momenta zaključenja ugovora.
 
(8) Novčane kazne iz stava (4) ovog člana nameću se ugovornom organu u iznosu do 5% vrijednosti ugovora, uzimajući u obzir vrstu i obim povrede kao i okolnosti pod kojima je povreda počinjena.
 
(9) Kazna određena prema odredbama ovog člana uplaćuje se u korist budžeta državnog, entitetskog ili lokalnog nivoa u kojem ugovorni organ ima sjedište.
 
(10) URŽ o glavnoj stvari odlučuje rješenjem, a u ostalim slučajevima zaključkom.
 
(11) URŽ je dužan donijeti zaključak ili rješenje po žalbi u roku od 15 dana od dana kada ugovorni organ kompletiražalbu, ali ne kasnije od 30 dana dana kada primi žalbu od ugovornog organa.
 
(12) U izuzetno složenim slučajevima predsjedavajući URŽ-a zaključkom može produžiti rok iz stava (3)ovog člana, ali ne duže od 30 dana. Ovaj zaključak dostavlja se svim strankama u postupku.
 
(13) Rješenje ili zaključak URŽ-a iz ovog člana je konačno i izvršno.
 
(14)Postupci javne nabavke pokrenuti do početka primjene ovogzakona u kojima nisu zaključeni ugovori o javnoj nabavci bit će okončani prema odredbama Zakona o javnim nabavkama koji je na snazi u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.
 
(15) Ako se protiv odluke ugovornog organa koja je donesena u skladu saprethodnim stavom vodi postupak po žalbi, odluka URŽ-a je konačna i izvršna. Protiv odluke URŽ-a može se u roku od 30 dana pokrenuti upravni spor kod Suda BiH.
 
(16) Postupci za naknadu štete pokrenuti prije početka primjene ovog zakona bit će okončani prema odredbama Zakona o javnim nabavkama koji je na snazi u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.
 
(17) U slučaju da se različitim propisima u Bosni i Hercegovini uređuju ista pitanja kao ovim zakonom, primjena ovog zakona imat će prednost u odnosu na ostale propise.
 
Vi ste posjetilac broj: 37200
Trenutno online: 3
16.07.2024.
почетна о нама webmail контакт